Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος (ΠΕ Καστοριάς)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος (ΠΕ Καστοριάς)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος (ΠΕ Καστοριάς)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019), όπως ισχύει.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους για την προμήθεια γάλακτος στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019) για την «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως ισχύει.

Ο οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλλει την προσφορά του στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, στο Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος, γραφείο 4 ή στο e-t.prom.kastoria@pdm.gov.gr, μέχρι την Δευτέρα 10/06/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος, ελληνικής προέλευσης, παστεριωμένου και ομογενοποιημένου, σε ημερήσια βάση, για τους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Καστοριάς, για ένα έτος.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 03.072.1411.01.

Κριτήριο Ανάθεσης.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γάλακτος (ΠΕ Καστοριάς) – pdf

EPRO_prosklisi_gala_pekas