Έγγραφα εκλογών

Καθορισμός ειδικών εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ετεροδημοτών Νομού Μαγνησίας, για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 και 95-97 του Π.Δ/τος 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15-3-2012) “Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών”.

2. Το Π.Δ. 56/2019 (ΦΕΚ 97Α΄/11-6-2019), με το οποίο προκηρύχτηκαν γενικές βουλευτικές εκλογές και ορίστηκε ημέρα ψηφοφορίας η Κυριακή 7 Ιουλίου 2019.

3. Την αριθμ. 62 με αριθμ. πρωτ. 46560/19-6-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ψηφοφορίας ετεροδημοτών.

4. Τα ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών όπως μας απεστάλησαν με το αριθμ. πρωτ. 46804/20-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τα ειδικά εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας των ετεροδημοτών του Νομού Μαγνησίας, στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών των Δήμων του Νομού, ως ακολούθως:

Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση (ΑΔΑ: ΨΥ9Δ7ΛΡ-ΓΣΗ)

Ο Δήμος Βόλου, στον οποίο συστήνονται τα ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, θα εκδώσει και θα δημοσιεύσει πρόγραμμα ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παρ. 5 του Π. Δ/τος 26/2012.