Summer fancy food Show 2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2022

Αρ. Διακ. 08/2023

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 193683)

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351114/194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ap.greenmme@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών Ευφροσύνη Ντιο, 2461052749
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Παπαχαρισίου Αικατερίνη,

Τούμπας Χρήστος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 193683)

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

την προαναφερθείσα διεύθυνση

γ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 9789 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023  του Φορέα 073.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι απόφασεις με αρ. πρωτ.  801170/16-05-2023 ΑΔΑ: 9ΩΔ97ΛΨ-9ΤΜ), 43033/14-03-2023 (ΑΔΑ 90ΚΞ7ΛΨ-0ΓΤ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβαν α/α 2557,1818 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα .

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW, η οποία διοργανώνεται την περίοδο 25 έως 27 Iουνίου 2023 στο Εκθεσιακό Κέντρο Javis Center, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Αναλυτικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσης.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το Α’ Εξάμηνο  του 2023, έχει εγκριθεί η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023, Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών. Με γνώμονα τη διασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής της Περιφέρειας στο πλαίσιο μιας διεθνούς έκθεσης, παρατίθενται οι προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν από τον εκάστοτε ανάδοχο του συμβατικού έργου.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η 67η έκδοση της Διεθνούς Έκθεσης SUMMER FANCY FOOD SHOW διοργανώνεται από 25 έως και 27 Ιουνίου 2023 στο Εκθεσιακό Κέντρο “Javis Center”, στη Νέα Υόρκη της Αμερικής. Η έκθεση είναι αναγνωρισμένη ως μια από τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς εκθέσεις στον τομέα των Τροφίμων και Ποτών τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οι τομείς των προϊόντων της έκθεσης χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 • Μείγματα αλκοολούχων ποτών και κοκτέιλ
 • Άλλα γαλακτοκομικά φυτικής προέλευσης
 • Ορεκτικά & Σνακ
 • Σάλτσες
 • Βρεφική, νηπιακή και παιδική τροφή
 • Ξηροί καρποί, σπόροι, μείγματα μονοπατιών, αποξηραμένοι καρποί
 • Αρτοποιία — Επιδόρπια αρτοποιίας
 • Βούτυρα ξηρών καρπών, σπόρων & ζαχαροπλαστικής
 • Μείγματα ψησίματος
 • Καρυκεύματα & Μπαχαρικά
 • Φασόλια, δημητριακά, ρύζι & μείγματα
 • Σόδα & Ανθρακούχα Ποτά
 • Ψωμιά
 • Σούπα
 • Δημητριακά & Granola
 • Γλυκαντικά
 • Τυρί
 • Τσάι & Καφές
 • Κρέας, Πουλερικά, Θαλασσινά
 • Ζυμαρικά & Noodles

 Συνημμένα:

Η διακήρυξη για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023 (σε μορφή pdf)

 

ekthesi-summer-fancy-food