Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πράξη : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Υποέργο 1 : «Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δίκτυο και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Υποέργο 1 : «Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δίκτυο και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

ΑΔΑ 6ΘΕΠ7ΛΨ-ΤΥΩ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  διακηρύττει ότι την 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00  (λήξη παράδοσης των προσφορών) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (180799), θα διεξαχθεί Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο:

«Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δίκτυο και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι: 5114176 και πρόκειται για το υποέργο 1 της πράξης.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας, με βάση την απόφαση έγκρισης των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών με αριθμό 631/2023  από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ, ανέρχεται στο ποσό των 115.630,20 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 143.381,45 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Διακήρυξη με τα παραρτήματά της) από την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ (180799).

Η διακήρυξη της υπηρεσίας έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. (Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 2.312,60 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 11 μήνες , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης της υπηρεσίας είναι δέκα (10) μήνες.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία  2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ 0051. Ο Κωδικός ΣΑΕ της πράξης είναι 2022ΕΠ00510058. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Π.Δ.Μ , αρμόδιος υπάλληλος Ηλίας Γιαννόπουλος (τηλ.: 2461052687), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 180799) για «Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δίκτυο και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (pdf)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 180799).

 

politistiki-klironomia-monastiria-analytiki