Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 200MWh στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Εορδαίας

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW στη θέση «ΣΥΝΟΡΑ ΣΚΑΦΙΔΙ» του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW στη θέση «ΣΥΝΟΡΑ ΣΚΑΦΙΔΙ» του Δήμου Κοζάνης

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 200MWh» και συνοδά έργα, στα υπ’ αριθμ.624, 625 και 627 αγροτεμάχια της Διανομής Αγροκτημάτων Κοίλων έτους 1940, συνολικής έκτασης 10.312,00τ.μ., που βρίσκονται στη θέση «ΣΥΝΟΡΑ ΣΚΑΦΙΔΙ», Τ.Κ. Κοίλων, Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μισθώνονται από την εταιρία «LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE DEVΕLOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Συσσωρευτές, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν.4014/2011.

Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και για τη λειτουργία του συνόλου των έργων και βαρύνει το φορέα «LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE DEVΕLOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: ‘’Φορέας του Έργου’’) καθώς και κάθε κατά νόμο υπόχρεο. 

Α) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

«LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE DEVΕLOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα χαρακτηριστικά του έργου είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τη θεωρημένη Περιβαλλοντική Έκθεση και τα συνημμένα σχέδια που συντάχθηκαν από τον κ. Δρ. Χριστόφορο Τσίβο Χημικό Μηχανικό και το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Οδυσσέα Μακρή, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό.

Β1. Είδος έργου – δραστηριότητας (συνοπτικά στοιχεία):

Το έργο αφορά σε νέο σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος συσσωρευτών 50ΜW.

Β2. Κατάταξη βάσει της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ, όπως ισχύει:

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται στα έργα με α/α 10 (Μεμονωμένοι Σταθμοί ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες) της 10ης Ομάδας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας) του παραρτήματος Χ της ανωτέρω ΥΑ και κατατάσσεται στην Β κατηγορία του παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/21-9-2011, όπως ισχύει. Επίσης κατατάσσεται η υπόγεια γραμμή διασύνδεσης ως συνοδό έργο, στην 11η Ομάδα με α/α/ 11 (Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης)).

Τα συνοδά έργα δεν κατατάσσονται στους πίνακες έργων και δραστηριοτήτων της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Συνεπώς, το σύνολο του έργου κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

                                                                     

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Διαβάστε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 200MWh» και συνοδά έργα, στα υπ’ αριθμ.624, 625 και 627 αγροτεμάχια της Διανομής Αγροκτημάτων Κοίλων έτους 1940, συνολικής έκτασης 10.312,00τ.μ., που βρίσκονται στη θέση «ΣΥΝΟΡΑ ΣΚΑΦΙΔΙ», Τ.Κ. Κοίλων, Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μισθώνονται από την εταιρία «LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE DEVΕLOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΑΔΑ: ΨΓ5Τ7ΛΨ-ΔΕΜ)