Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 200MWh στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Εορδαίας

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Εορδαίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 200MWh» και σε συνοδά έργα, σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 26.145,02τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδι», της Τ.Κ. Κομνηνών, Δ.Ε. Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μισθώνεται από την εταιρία «LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE DEVΕLOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Συσσωρευτές, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν.4014/2011.

Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και για τη λειτουργία του συνόλου των έργων και βαρύνει το φορέα «LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE DEVΕLOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: ‘’Φορέας του Έργου’’) καθώς και κάθε κατά νόμο υπόχρεο.

Α) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

«LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE DEVΕLOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα χαρακτηριστικά του έργου είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τη θεωρημένη Περιβαλλοντική Έκθεση και τα συνημμένα σχέδια που συντάχθηκαν από τον κ. Δρ. Χριστόφορο Τσίβο Χημικό Μηχανικό και το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Οδυσσέα Μακρή, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό.

B1. Είδος έργου – δραστηριότητας (συνοπτικά στοιχεία):

Το έργο αφορά σε νέο σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος συσσωρευτών 50ΜW.

B2. Κατάταξη βάσει της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ, όπως ισχύει:

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται στα έργα με α/α 10 (Μεμονωμένοι Σταθμοί ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες) της 10ης Ομάδας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας) του παραρτήματος Χ της ανωτέρω ΥΑ και κατατάσσεται στην Β κατηγορία του παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/21-9-2011, όπως ισχύει. Επίσης κατατάσσεται η υπόγεια γραμμή διασύνδεσης ως συνοδό έργο, στην 11η Ομάδα με α/α/ 11 (Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης)).

Τα συνοδά έργα δεν κατατάσσονται στους πίνακες έργων και δραστηριοτήτων της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνεπώς, το σύνολο του έργου κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

B3. Γεωγραφική θέση

Το έργο θα εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια Νο.1068 και 1069, του Αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνών έτους 1971, στη θέση «Λιβάδι», της Τ.Κ. Κομνηνών, της Δημοτικής Ενότητας Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής έκτασης 26.145,02τ.μ. (συνολικό εμβαδόν τίτλων 26.145,00τ.μ.).

Τα αγροτεμάχια στα οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το υπό μελέτη έργο εντοπίζεται στις παρακάτω αποστάσεις από τους πλησιέστερους οικισμούς:

  • 2,5 – 3χλμ δυτικά του οικισμού «Κομνηνά»
  • 4 – 5χλμ βοριοανατολικά από τον οικισμό «Ανατολικό»
  • 7- 8χλμ βόρεια από τον οικισμό «Αγ. Χριστόφορος»
  • 10 – 12χλμ βοριοανατολικά από την πόλη της Πτολεμαΐδας

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

                                                                     

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Διαβάστε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 200MWh» και σε συνοδά έργα, σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 26.145,02τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδι», της Τ.Κ. Κομνηνών, Δ.Ε. Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μισθώνεται από την εταιρία «LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY GREECE DEVΕLOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΑΔΑ: 903Κ7ΛΨ-ΝΟΓ)

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 200MWh στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Εορδαίας