Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 75MW με δ.τ. «SMART STORAGE 3».

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 75MW, εγκατεστημένης χωρητικότητας 349,504MWh» στη θέση «Λάμνηδες» στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Κοίλων, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρίας με την επωνυμία «SMART STORAGE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «SMART STORAGE 3».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Συσσωρευτές, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν.4014/2011.

Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και για τη λειτουργία του συνόλου των έργων και βαρύνει το φορέα «SMART STORAGE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «SMART STORAGE 3» (εφεξής: ‘’Φορέας του Έργου’’) καθώς και κάθε κατά νόμο υπόχρεο.

Α) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

«SMART STORAGE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. » με δ.τ. «SMART STORAGE 3»

 Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα χαρακτηριστικά του έργου είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τη θεωρημένη Περιβαλλοντική Έκθεση και τα συνημμένα σχέδια που συντάχθηκαν από την κ. Κωστάρα Αικατερίνη Γεωγράφος, ΜΔΕ Οικολογίας –Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος του τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών, και το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον κ. Καρμανιόλα Παναγιώτη, Τοπογράφο Μηχανικό-μηχ/κό γεωπληροφορικής Τ.Ε.

B1. Είδος έργου – δραστηριότητας (συνοπτικά στοιχεία):

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Συσσωρευτές Λιθίου, χημείας LFP (Lithium Iron Phosphate) μέγιστης ισχύος έγχυσης 75MW, μέγιστης ισχύος απορρόφησης 75MW, εγκατεστημένης χωρητικότητας 349,504MWh και εγγυημένης χωρητικότητας 300MWh στη θέση «Λάμνηδες» στην κτηματική περιοχή των Τ.Κ. Κοίλων, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τον κατάλληλο εξοπλισμό ανύψωσης τάσης 0,8/33kV και των απαραίτητων έργων διασύνδεσης με το ΚΥΤ Κοζάνης.

B2. Κατάταξη βάσει της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ, όπως ισχύει:

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται στα έργα με α/α 10 (Μεμονωμένοι Σταθμοί ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες) της 10ης Ομάδας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας) του παραρτήματος Χ της ανωτέρω ΥΑ και κατατάσσεται στην Β κατηγορία του παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/21-9-2011, όπως ισχύει.

Τα συνοδά έργα δεν κατατάσσονται στους πίνακες έργων και δραστηριοτήτων της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνεπώς, το σύνολο του έργου κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

B3. Γεωγραφική θέση

Το έργο θα εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια με αριθμό και αντίστοιχο ΚΑΕΚ ως εξής: 474 (270590404059), 475 (270590404015), 476 (270590404014), 477 (270590404058), 478 (270590404057), 479 (270590403001), 480 (270590403005), 510 (270590404060), 511 (270590404063), 833 (270590404061), 834 (270590403008), 835 (270590403007) (τα εμβαδά των οποίων αναγράφονται στον πίνακα εποικιστικών εκτάσεων), καθώς και τμήμα δρόμου της Αρχικής Διανομής 1940 του αγροκτήματος “Κοίλα”, στην κτηματική περιοχή των Τ.Κ. Κοίλων, της Δ.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Όμως το τμήμα δρόμου (με ΚΑΕΚ 27059ΕΚ04004) της Αρχικής Διανομής 1940 θα εξαιρείται της έκτασης του παρόντος έργου, διότι αποτελεί κοινόχρηστη έκταση.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

                                                                     

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Διαβάστε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 75MW, εγκατεστημένης χωρητικότητας 349,504MWh» στη θέση «Λάμνηδες» στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Κοίλων, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρίας με την επωνυμία «SMART STORAGE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «SMART STORAGE 3». (ΑΔΑ: Ψ0ΚΛ7ΛΨ-ΣΞ2 )

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 37,5MW, εγκατεστημένης χωρητικότητας 174,752MWh