Δημοσίευση αιτήματος παρόχου

Δημοσίευση αιτήματος παρόχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΘΕΜΑ:  Δημοσίευση αιτήματος παρόχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα.

ΣΧΕΤ. :

 1. Η από 25-11-2015 (με Αρ.Πρωτ: 146772/4614 της Υπηρεσίας μας) αίτηση της “ΟΤΕ ΑΕ ”, για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης και άδειας  εκσκαφής.
 2. Το με αρ. πρωτ.: οικ. 148099/4674/27-11-2015 έγγραφο της ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ «Συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις που αφορούν την Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης…………………».
 3. Το με αρ. πρωτ.: 893/29-12-2015 έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε.
 4. Το με Αρ.Πρωτ: 15107/9-2-2016 έγγραφο  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ (με Αρ.Πρωτ: 16392/503/9-2-2016 της Υπηρεσίας μας) «Έγκριση Μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας ………..»
 5. Το με αρ. πρωτ.: 17132/531/10-2-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας Επισημάνσεις που αφορούν τη Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης και Εργασιών Εκσκαφής του εν λόγω έργου.
 6. Το με αρ. πρωτ.: 284/15-2-2016 έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε.
 7. Το με αρ. πρωτ.: οικ. 20927/670/22-2-2016 έγγραφο της ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ «Συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τη Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης και Εργασιών Εκσκαφής της “ΟΤΕ ΑΕ ” για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – 2 NGA ΔΙΣΠΗΛΙΟ».
 8. Το με αρ. πρωτ.: 655/2/1-3-2016 έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε.
 9. Το με αρ. πρωτ.: 27251/847/2-3-2016 έγγραφο της ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ «Επισημάνσεις που αφορούν τη Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης και Εργασιών Εκσκαφής της “ΟΤΕ ΑΕ ” για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – 2 NGA ΔΙΣΠΗΛΙΟ».
 10. Το με αρ. πρωτ.: 655/2/7-3-2016 έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε.
 11. Το με αρ. πρωτ.: 30650/935/11-3-2016 έγγραφο της ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ «Επισημάνσεις που αφορούν τη Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης και Εργασιών Εκσκαφής της “ΟΤΕ ΑΕ ” για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – 2 NGA ΔΙΣΠΗΛΙΟ».
 12. Το με αρ. πρωτ.: 655/3/15-3-2016 έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε.
 13. Το με αρ. πρωτ.: 33647/1009/16-3-2016 έγγραφο της ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ «Επισημάνσεις που αφορούν τη Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης και Εργασιών Εκσκαφής της “ΟΤΕ ΑΕ ” για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – 2 NGA ΔΙΣΠΗΛΙΟ».
 14. Το με αρ. πρωτ.: 655/4/15-3-2016 έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

Α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση του παρόχου.

Β. Τη με αριθμό οικ. 725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 5/5-1-2012) ΚΥΑ « Απόφαση διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ». άρθρο 8 παρ. 2,3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την σχετική αίτησή του, πάροχος ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την έγκριση δικαιώματος διέλευσης εγκατάστασης Δικτύου:

 1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής: Διάνοιξη  μικροτάφρου  (α) πλάτους  0.08μ  και   βάθους  0.45μ και (β) πλάτους  0.10μ  και   βάθους  0.50μ επί του οδοστρώματος, ως τα  συνημμένα  σχέδια.
 2. Εγκατάσταση Δικτύων  Εγκάρσιας  Διέλευσης με τη μέθοδο της Διάτρησης και από υφιστάμενο Τεχνικό της Οδού.

Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, στις πιο πάνω θέσεις και περιοχές, να μας γνωστοποιήσουν αυτό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 της με αριθμό οικ. 725/23/4-1-2012 Κ.Υ.Α Απόφασης.

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εγκαίρως, δε θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό της συγκεκριμένης περιοχής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σκαριφήματα – Οριζοντιογραφίες

Sx1 Sx2 Sx3 Sx4 epoptiko

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

–  Δ\νση Τεχνικών Έργων (Έδρα),

–  Χρονολ. Αρχείο,

–  Τ.Σ.Ε.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρα)/ Π.Δ.Μ.

 

 

Αναγνώστου Κωνσταντίνος

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕ B΄ ΒΑΘΜΟ

 

Η Αναπλ. Προΐσταμένη Τ.Σ.Ε. /Δ.Τ.Ε.(έδρα)/ ΠΔΜ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧ/ΟΣ ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜΟ