Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Απόσπαση εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (10-5-2024)

Απόσπαση εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (10-5-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Απόσπαση εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (10-5-2024)

Το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 384 του Κεφ. Δ΄ του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/17-1-2018) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών, για την στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρο 381 του Ν.4512/2018), της οποίας ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρα 33 έως  36 του Ν.4620/2019, άρθρο 381 Ν.4512/2018 ) έχει την εποπτεία, την καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών των υπαλλήλων σε σχέση με τις υποθέσεις των οποίων αυτοί έχουν επιληφθεί ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Ειδικότερα:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του ν.1256/1982 (Α΄65), όπως ισχύει, εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), των ενστόλων, καθώς και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον οικονομικό έλεγχο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προανακριτικού έργου.

Κατ΄ εξαίρεση εκπαιδευτικής βαθμίδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), μόνο των υπηρετούντων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

  • Ειδικά για το προσωπικό που υπηρετεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η επιλογή αυτού θα γίνει υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 25 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 96 Α’), όπως ισχύει και μέχρι συμπληρώσεως του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.11 του άρθρου 384 του ν.4512/2018 ανώτατου ορίου των εξήντα (60) υπαλλήλων.
  • Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει, ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

2. Διάρκεια & Διαδικασία Αποσπάσεων

Η διάρκεια απόσπασης είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.4 του άρθρου 384 του Ν.4512/2018.

3. Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού

Η τελική επιλογή των ελεγκτών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και της εμπειρίας τους. Η ανωτέρω Επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, είτε διά ζώσης είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, προκειμένου να εκτιμηθούν τα ουσιαστικά τους προσόντα, όπως αποδοτικότητα, ικανότητα συνεργασίας, συμπεριφορά, καθώς και η σχετική εμπειρία τους.

Επιπλέον, η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια και για την αυξημένη μοριοδότηση που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 384 του Ν.4512/2018.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Απόσπαση εκατόν τριάντα πέντε (135) ελεγκτών στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (10-5-2024) (με ΑΔΑ: ΨΒΕΜΗ-ΛΦΓ)

Για την Π.Δ.Μ.