Ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό «Ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό «Ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Σχετ. 1. Η με αριθ. 199601/15-12-2022 (22PROC011820759) Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Σας διευκρινίζουμε ότι στον Πίνακα 1.1.1 του Παραρτήματος Ι «Εκτιμώμενος
Προϋπολογισμός του Έργου», στις γραμμές 49 Δράσεις Δημοσιότητας και 50 Δράσεις
Δημοσιότητας Έντυπα διορθώνονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές ως εξής:

 • 49 Δράσεις Δημοσιότητας: Κόστος Μονάδας διορθώνεται από 500,00 € σε 495,97 €  και
 • 50 Δράσεις Δημοσιότητας Έντυπα: διορθώνονται οι τιμές χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ
  ως εξής από 0,15 € σε 0,1487 € και από 0,18 € σε 0,1845 € με ΦΠΑ.

Στη διάθεσή σας.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Να υπενθυμίσουμε το δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»:

Αρ. Διακ. 17/2022

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 179561

 

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το Έργο συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του Άξονα Προτεραιότητας Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2229/10-06-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποήθηκε με την αριθ. 2805/14-07-2022 (ΑΔΑ ΨΟΜ47ΛΨ-ΥΓΛ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5056679.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9479 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  104141/29-06-2022 (ΑΔΑ 6ΨΙΑ7ΛΨ-5ΩΠ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 2708 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕΠ 2022ΕΠ00510034)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το σύνολο των υπηρεσιών θα είναι προσβάσιμο από web (μέσω της ιστοσελίδας της ΠΔΜ), από κινητό τηλέφωνο αλλά και από Infokiosks.

Για το λόγο αυτό θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) infokiosks εσωτερικού χώρου, τα οποία θα εγκατασταθούν στα κτίρια των τεσσάρων Π.Ε και την Έδρα. Τα Infokiosks θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ΑμΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα η προτεινόμενη πράξη θα περιλαμβάνει την προμήθεια και ανάπτυξη εφαρμογών για τις ακόλουθες Γενικές  Διευθύνσεις:

 • ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διεύθυνση προβλέπεται ένα σύνολο νέων εφαρμογών αλλά και επικαιροποίηση – αναβάθμιση υφιστάμενων που αφορούν συγκεκριμένα τμήματα.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 72212000-0 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών, 72211000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη.

Συνημμένα:

 • Οι Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό «Ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με ΑΔΑ: ΨΘ4Τ7ΛΨ-ΧΦΝ
 • Ο Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» (pdf)

 

diakiryxi-17-2022-psifiakos-metaschimatismos-tis-pdm