Νοσοκομείο Φλώρινας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,  Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας», εκτιμώμενης αξίας 54.238,37 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ όπου θα κατατεθούν οι προσφορές:

Οδός : Πτολεμαίων 1, Φλώρινα

Ταχ.Κωδ. : 53100

e-mail : d.te@florina.pdm.gov.gr

Τηλ. : 2385 3 50513.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 15/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2385 3 50519, e–mail: p.pilidis@florina.pdm.gov.gr, αρμόδιoς Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. για επικοινωνία Παντελής Πηλείδης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης και σε καμία περίπτωση πέραν της 31-12-2021.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.085,00 ευρώ και έχει χρόνο ισχύος έως 15/01/2022 (τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών,

ως εξής:

1 στην κατηγορία μελέτης 6, πτυχία τάξεων Α και άνω

2 στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξεων Β και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Συνημμένα:
Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.