Προκήρυξη Διαγωνισμού για την μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», (ΕΣΗΔΗΣ: α/α  203365), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.669,61 € (με Φ.Π.Α. 24%) στις κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 1. στην κατηγορία μελέτης ( 6 ), πτυχία τάξεως Α΄ και άνω
 2. στην κατηγορία μελέτης ( 9 ), πτυχία τάξεως Β΄ και άνω

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ – συνεχιζόμενα έργα έργα 2023 για την Π.Ε. Γρεβενών, ΚΑΠ με CPV:71335000-5 – «Τεχνικές Μελέτες» και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Συνημμένα:
 1. Περίληψη Διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Προεκτίμηση Αμοιβών Μελετών
 4. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
 5. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
 6. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης
 7. ΕΕΕΣ (pdf)
 8. ΕΕΕΣ (xml)
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς