Εγκρίθηκαν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης της Περιφέρειας

Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

ΕΣΗΔΗΣ 201026

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

(CPV: 77000000 Υπηρεσίες γεωργίας, δασοκομίας, φυτοκομίας, υδατοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας)

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.571.946,69 € χωρίς ΦΠΑ, (ΦΠΑ 24%: 377.267,21 €, Σύνολο με ΦΠΑ: 1.949.213,90 €).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-09-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζει η 15-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

Γεώργιος Κασαπίδη

Συνημμένα:

Η αναλυτική διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (pdf)

Η προκήρυξη σύμβασης (pdf)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός
αριθμός 201026).

 

diakhriksh-sxedio-voskisis