Προμήθεια υγρών καυσίμων - Πετρέλαιο

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2021

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2021. (CPV 09132100-4, 09134100-8).

Αντικείμενο της σύμβασης της Π.Ε. Φλώρινας είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια καυσίμων κίνησης ανέρχεται στο ποσό των 70.506,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 10% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 56.860,32, ΦΠΑ : 13.646,48 €).

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

Την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας για τους όρους της Διακήρυξης

Την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φλώρινας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων της Π.Ε. Φλώρινας.

Η δαπάνη για την σύμβαση της Π.Ε. Φλώρινας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 1511.01 / 072 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης από σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και του Φορέα 072 του Προϋπολογισμού της ΠΕ Φλώρινας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και πίστωση.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης της Π.Ε. Φλώρινας είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια καυσίμων κίνησης ανέρχεται στο ποσό των 70.506,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 10% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 56.860,32, ΦΠΑ : 13.646,48 €).

Η διάρκεια της σύμβασης Π.Ε. Φλώρινας από Ιανουάριο 2021 έως και Οκτώβριο 2021.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ).

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/12/2020 και ώρα 23.59 π.μ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00.

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2021

Epanaliptikos-promithia ygron kausimon PE FLORINAS-diakiriksi

Το Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.