Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών – Π.Ε. Φλώρινας

Διαγωνισμός
Διακηρύσσουμε
Τη διενέργεια ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2015-2016, ποσού 800.000,00,00 € για το έτος 2015 και ποσού 1.700.000,00 € για το έτος 2016, (με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φλώρινας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από 1/9/2015 μέχρι 30/8/2016

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη

01. Διαδρομές Για Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Φλώρινας Σχολ Έτους 2015-2016 Τμήματα 1-3

02. Διαδρομές Για Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Φλώρινας Σχολ Έτους 2015-16 Τμήμα 4 – Μεμονωμένες Διαδρομές