Διακήρυξη αναλωσίμων υλικών 2018 της ΠΕ Φλώρινας: Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, φαξ, εκτυπωτών και γραφικής ύλης

Αναλώσιμα

Διακήρυξη αναλωσίμων υλικών 2018 της ΠΕ Φλώρινας: Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, φαξ, εκτυπωτών και γραφικής ύλης

Η Π.Ε. Φλώρινας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας “Αναλωσίμων υλικών: Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών, Φαξ εκτυπωτών καθώς και γραφικής ύλης” για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Ο προϋπολογισμός είναι 74.370,41 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ήτοι για: α) Αναλώσιμα Υλικά Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ προϋπολογισμός 40.097,88 € με ΦΠΑ. β) Γραφική Ύλη προϋπολογισμός 34.272,53 € με Φ.Π.Α

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Φλώρινας ( Πτολεμαίων 1, Ημιώροφος, 53100 Φλώρινα).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1 της Π. Ε. Φλώρινας.

Η «Εγγύηση συμμετοχής» καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 1/2018.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 180 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας.

Η Διακήρυξη 1/2018 θα αναρτηθεί:

1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), 2. Η περίληψη διακήρυξης στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr 3. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (https://florina.pdm.gov.gr) και την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας-Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 23850 54-504, ή 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περισσότερες πληροφορίες για τη Διακήρυξη αναλωσίμων υλικών 2018 της ΠΕ Φλώρινας: Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, φαξ, εκτυπωτών και γραφικής ύλης, στα ακόλουθα συνημμένα:

Πατήστε εδώ για την Περίληψη.
Πατήστε εδώ για Διακήρυξη, Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς και ΤΕΥΔ.