Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/24-4-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/24-4-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

1070/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 248.057,00€

1071/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους ΓΙΑ διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

1072/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής» Προϋπολογισμός: 14.940,51 € (με Φ.Π.Α.)

1073/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στα πλαίσια άσκησης της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Κοζάνης

1074/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διάθεσης πίστωσης για αποκατάσταση βλαβών από ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό-ΚαταφΥΓΙ»

1075/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο για ενοικίαση ψυγείων φύλαξης κρεάτων στα πλαίσια δράσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ και των πράξεων με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

1076/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

1077/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης ισχύος συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων

1078/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρου ΚΑΡΥΠΙΔΗ

1079/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 7η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1080/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 7η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1081/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1082/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης

1083/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ»

1084/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών

1085/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παράχθια περιοχή Αλιάκμονα»

1086/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την:  «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης – Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος Ορεστικό»

1087/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής παραλαβής των εργασιών:  «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης – Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος  Ορεστικό»

1088/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου:  «Συντήρηση τριώροφου κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας»

1089/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών στον κόμβο Πτολεμαΐδας και εργασίες συγχρονισμού με τους νέους σηματοδότες»

1090/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1091/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής καταστροφής άχρηστου εξοπλισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης

1092/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

1093/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

1094/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

1095/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για την υλοποίηση του έργου:  «Φιλοξενία Γερμανών Επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam trip

1096/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1097/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1098/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1099/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1100/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1101/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1102/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 1ης Δεξιοτεχνίας Φλώρινας της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Μαΐου στη Φλώρινα

1103/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Χορεύοντας στο ευθύγραμμο ή στο καμπύλο μονοπάτι», της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας και του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Άρης» Ατραπού, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2018 στην πόλη της Φλώρινας

1104/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση της διημερίδας με θέμα:  «Αλισάχνες – Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, για το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα» του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 18 – 19 Μαΐου 2018

1105/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) και φαξ, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2018

1106/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη»

1107/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1108/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018-2019-2020-2021

1109/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1110/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πιγκάλ WC, Π.Ε. Γρεβενών

1111/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τριών (3) αφυγραντήρων, Π.Ε. Γρεβενών

1112/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών στο εξωτερικό και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Οδοιπορικών εκτός έδρας αποζημίωσης και φιλοξενίας

1113/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών

1114/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών

1115/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών

1116/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π Ε Γρεβενών

1117/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάκλησης δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

1118/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα 2018, Π.Ε. Γρεβενών

1119/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2018 Π.Ε. Γρεβενών

1120/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π Ε Γρεβενών

1121/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1122/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρολοκουρτίνας ηλιοσκίασης για τις ανάγκες γραφείου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς

1123/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1124/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων έτους 2018, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών για έργα εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)

1125/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς

1126/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός – Βυθός – Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000»

1127/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1128/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018

1129/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

1130/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1131/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού No 6/19-4-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίου μεταφοράς μαθήτριας χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

1132/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ.

1133/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

1134/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8/2018

1135/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ «ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)»

1136/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την έκδοση εκτυπωτικού υλικού, αφισών και την παροχή ηχητικής κάλυψης στην εκδήλωση μνήμης και τιμής «77η επέτειος της μάχης της Κρήτης», του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας

1137/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

69

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Προϋπολογισμός: 127.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1138/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανάπλαση «ΚΑΤ’ NO ΠΗΓΑΔΙ» στην Μηλιά Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 14.325,00 € (με Φ.Π.Α.)

1139/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη-Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών». Προϋπολογισμός: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1140/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ, Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 19.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

1141/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 24.764,77 € (με Φ.Π.Α.)

1142/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 6.578,55 € (με Φ.Π.Α.)

1143/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου-Kαταφυγίου» Προϋπολογισμός 340.000 00 € (με Φ Π Α.)

1144/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

76

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Oρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής». Προϋπολογισμός: 193.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

1145/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια έντυπου υλικού (πανό και αφίσες) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1146/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης (19 & 20 Μαΐου) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς

1147/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια  ειδών εστίασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1148/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια και αντικατάσταση κεντρικού κινητήρα (γνήσιο ανταλλακτικό DAIMLER) του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 της Π.Ε. Καστοριάς

1149/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την φιλοξενία του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοφάγου ενόψει της αδελφοποίησης του με το 5° Γυμνάσιο Κοζάνης

1150/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης, για τη φιλοξενία των Αρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει της  Κοινής Βαλκανικής Aσκησης Ελλάδας-Αλβανίας-Σκοπίων-Βουλγαρίας

1151/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

83

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης νια προμήθεια μεταλλίων & κυπέλλων (320 τμχ. +50 τμχ. αντίστοιχα) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλονικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1152/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ – Διάθεση πίστωσης

1153/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Μαΐου 2018

1154/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών

1155/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το φεστιβάλ για την  Παγκόσμια ημέρα μοτοσυκλέτας στις 12 Μαΐου 2018

1156/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το 12ο Αντάμωμα Παιδικών και Εφηβικών Χορευτικών Συγκροτημάτων, στις 29 Απριλίου 2018

1157/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την 43η Διεθνή   Eκθεση Γούνας Καστοριάς, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, από 3  έως 6 Μαΐου 2018

1158/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 25/4/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/24-4-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/24-4-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/24-4-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/24-4-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/24-4-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας