Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αποτροπής Συγκρούσεων οχημάτων-ζώων στα πλαίσια του έργου Life Safe-Crossing

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αποτροπής Συγκρούσεων οχημάτων-ζώων»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αποτροπής Συγκρούσεων οχημάτων-ζώων στα πλαίσια του έργου Life Safe-Crossing»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων-ζώων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 170.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) αρ. διακήρυξης 2/2022  (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α  173727)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 SAFE-CROSSING (Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ00520004).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη δράση Ε1 και C3 του προγράμματος LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 SAFE-CROSSING με βάση την από 13/7/2018 Grant Agreement με κωδικό LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 και ακρωνύμιο “LIFE SAFE-CROSSING” και την από 12/12/2019 Συμφωνία εταιρικής σχέσης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 137.096,77 , ΦΠΑ: 32.903,23 ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και έξι (6) μήνες.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/10/2022 και ώρα 13:00

 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αποτροπής Συγκρούσεων οχημάτων-ζώων στα πλαίσια του έργου Life Safe-Crossing

Συνημμένα:

  1. Περιληπτική Διακήρυξη.
  2. Αναλυτική Διακήρυξη.
  3. Ε.Ε.Ε.Σ. 
  4. Ε.Ε.Ε.Σ. (xml).