Διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ. Έδρας και Νομικών Προσώπων, όσον αφορά την εγγυητική συμμετοχής Αρ. Διακ. 15/2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ. Έδρας και Νομικών Προσώπων, όσον αφορά την εγγυητική συμμετοχής Αρ. Διακ. 15/2022

Διευκρινίζονται τα εξής:

Εκ παραδρομής το τεύχος της Διακήρυξης δεν αναγράφει το ανά Τμήμα το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αλλά αναγράφει μόνο το ύψος για το σύνολο των Τμημάτων. Λόγω του ότι δίνεται δυνατότητα υποβολής προσφοράς και για μέρος των Τμημάτων, για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ για το Τμήμα ή τα Τμήματα για το/τα οποία υποβάλλεται η προσφορά.

Το ύψος της Εγγυητικής για κάθε τμήμα φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ. Έδρας και Νομικών Προσώπων, όσον αφορά την εγγυητική συμμετοχής Αρ. Διακ. 15/2022 Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ. Έδρας και Νομικών Προσώπων, όσον αφορά την εγγυητική συμμετοχής Αρ. Διακ. 15/2022

 

Η Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Καλπάκη Βαϊα

 

Να υπενθυμίσουμε το Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος (2022):

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 1511 και 1512 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ.

  1. 130103/17-08-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011258809, ΑΔΑ 60ΚΡ7ΛΨ-Ζ1Ω) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 3269 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.
  2. 130102/17-08-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011258807, ΑΔΑ 94ΞΨ7ΛΨ-6ΙΜ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 3268 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.
  3. 130100/17-08-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011258808 ΑΔΑ ΩΝΕΦ7ΛΨ-5ΞΧ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 3267 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.
  4. 130125/17-08-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011258805, ΑΔΑ 6ΠΗ77ΛΨ-ΟΟ5) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 3273 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.
  5. 130116/17-08-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011258800, ΑΔΑ ΩΧΙ97ΛΨ-Ψ5Μ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 3271 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.
  6. 130110/17-08-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011258804, ΑΔΑ 6ΧΩ37ΛΨ-2ΓΘ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 3270 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.
  7. 130120/17-08-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011258801, ΑΔΑ 6ΨΒΣ7ΛΨ-13Ξ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 3269 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09135100-5, 09132100-4, 09135000-4, 24951100-6.

 

Συνημμένα:

Οι Διευκρινήσεις σχετικά για τον διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ. Έδρας και Νομικών Προσώπων, όσον αφορά την εγγυητική συμμετοχής Αρ. Διακ. 15/2022 (ΑΔΑ: Ω5ΑΝ7ΛΨ-ΓΗΞ)

Ο Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος (2022) (pdf)

Τα παραρτήματα του διαγωνισμού, οι πίνακες των λιπαντικών και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς υγρών καυσίμων (σε μορφή docx)

 

promitheia-ygron-kaysimon-15-2022-pdm-pekozanis