Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της ΠΕ Κοζάνης της Π.Δ.Μ

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της ΠΕ Κοζάνης της Π.Δ.Μ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της ΠΕ Κοζάνης της Π.Δ.Μ

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της ΠΕ Κοζάνης της Π.Δ.Μ

Αρ. Διακ. 17 /23

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 212185)

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50131
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο 2461351193
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Χρήστος Τούμπας
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Η ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ Β βαθμού

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)        Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

β)        Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της ΠΕ Κοζάνης, η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 0899 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  128903/03-08-2023 (ΑΔΑΜ 23req013244110), ΑΔΑ:6ΣΕΘ7ΛΨ-ΒΩΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 3720  καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα 072.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων που ανήκουν στην κυριότητα της Π.Ε. Κοζάνης  – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για τις δομές, τις ημέρες και τις ώρες οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα και ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ».  ΤΜΗΜΑΤΑ 2

Συνοπτικά η φύλαξη αφορά: ΤΜΗΜΑ 1

Α. Κτίριο (Διοικητήριο) Κοζάνης
Δημοκρατίας 27
Καθημερινές: από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από

07 :00  π.μ έως  15:00  μ.μ ένα άτομο

12:00 π.μ έως 8:00 μ.μ ένα άτομο

   Η φύλαξη είναι για ένα έτος

ΤΜΗΜΑ 2

Β. Κτίριο (Διοικητήριο) Πτολεμαΐδας
Διεύθυνση Περιοχή Αγροκήπιο
Ωράρια Φύλαξης Καθημερινές: από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από

15 : 00 έως τις 07 :00 της επόμενης

Σάββατα & Κυριακές από 23:00 του Σαββάτου μέχρι τις  07: 00 της Κυριακής

από 23:00  της Κυριακής μέχρι τις  07:00   της  Δευτέρας

Επίσημες αργίες Μόνο βράδυ από 23:00 έως 7:00
Λοιπά Η φύλαξη είναι για ένα έτος

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει κλειστό σύστημα παρακολούθησης (κάμερες, οθόνες, καταγραφείς κλπ) για το διάστημα που θα ισχύει η σύμβαση και το οποίο θα καλύπτει επαρκώς τους χώρους περιμετρικά του κτιρίου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5


Συνημμένα:

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της ΠΕ Κοζάνης της Π.Δ.Μ (σε μορφή pdf)

 

diakhriksh-fylaksis-1723