Δασικός Χάρτης της Π.Ε. Κοζάνης

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 του Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 του Ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από την 155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και συμπληρώθηκε από την 160525/2210/20.09.2017 (Β’ 3327) όμοιες.

5. Την 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2750) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης Δασικών Χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων».

6. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3532) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει», όπως ισχύει.

7. Την 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1366) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».

8. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2373) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης Δασικών Χαρτών».

9. Την 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773) «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των Δασικών Χαρτών κατά το άρθρο 48 του Ν. 4685/2020 (Α’ 92)».

10. Την 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των Δασικών Χαρτών» (ΑΔΑ: ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ)», (ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ).

11. Την 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2).

12. Τις αρίθμ. 65267/2403/28-11-2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡ1Γ-ΗΗ0), 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) και 169235/19-10-2018 (ΑΔΑ: 73ΛΠΟΡ1Γ-ΟΧΡ) Αποφάσεις ανάρτησης, καθώς και τις αρίθμ. 12358/467/20-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΟΡ1Γ-ΚΑ3, Φ.Ε.Κ. 170/τεύχος Δ΄/04-04-2013), 203739/21-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΚΣΟΡ1Γ-ΡΕΧ, Φ.Ε.Κ. 50/ τεύχος Δ’/14-02-2018 και 7976/22-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ3Φ0ΟΡ1Γ-0ΧΑ, Φ.Ε.Κ. 70/ τεύχος Δ’/13-02-2020) αντίστοιχες Αποφάσεις κύρωσης του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης.

13. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 Γενικού Διευθυντού Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών», (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ).

14. Την αρίθμ. 3295/104/14.01.2021 εγκύκλιο Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) «Ανάρτηση αναμορφωμένων Δασικών Χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 του Ν. 4685/2020».

15. Την αρίθμ. 16203/11-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΛΧΟΡ1Γ-5Ε5) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας «Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης».

16. Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης, που θεωρήθηκε με την αρίθμ. 13497/05-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΓΚΟΡ1Γ-ΠΛΜ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την ανάρτηση του θεωρημένου Δασικού Χάρτη περιοχών όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης/Π.Δ.Μ., συνολικής έκτασης 3.396.536,911 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx)

Στον ανωτέρω αναρτώμενο Δασικό Χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της (11) σχετικής, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.

Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα Δασικού Χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 26η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο Δασικό Χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου Δασικού Χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 10η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο Χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Συνημμένα:

Η Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης και η πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, με ΑΔΑ: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5