Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, της Π.Ε. Γρεβενών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, της Π.Ε. Γρεβενών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4389/2016 (A’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από την 155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και συμπληρώθηκε από την 160525/2210/20.09.2017 (Β’ 3327) όμοιες.

6. Την 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2750) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων.».

7. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3532) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.», όπως ισχύει.

8. Την 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1366) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».

9. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2373) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».

10. Την 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773) «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)».

11. Την 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ: ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ)», (ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ).

12. Την 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2).

13. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 Γενικού Διευθυντού Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών», (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ).

14. Την 3295/104/14.01.2021 εγκύκλιο Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) «Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020».

15. Την αριθμ. 8940 /27-01-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας «Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Γρεβενών, και Δεσκάτης, της Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)» (ΑΔΑ: ΩΗΦΖΟΡ1Γ-ΔΗ1).

16. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, Π.Ε. Γρεβενών, που θεωρήθηκε με την αριθμ. 7210/21-01-2021 (ΑΔΑ: 66ΔΥΟΡ1Γ-91Χ) απόφαση Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Την ανάρτηση τού θεωρημένου δασικού χάρτη περιοχών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, Π.Ε. Γρεβενών / Π.Δ.Μ., συνολικής έκτασης 2.296.455,12 στρεμμάτων, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της (12) σχετικής, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.

Συνημμένα:

Η Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης (με ΑΔΑ: 66ΔΥΟΡ1Γ-91Χ)