Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (CoR)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) (11-10-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) (11-10-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5697/09-09-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (European Committee of the Regions – CoR) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης Διευθυντή Καινοτομίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών, με στοιχεία:

CoR/AD14/30BIS/22

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2022 (12.00 τ.ώ. Βρυξελλών).

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Documents/COR-AD14-30-BIS-22/EL.pdf και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (OJ C335 A, 02.09.2022).

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  Δ ι  α ν ο μ ή :

– Γ ρ α φ ε ί ο  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν

– Γ ρ α φ ε ί ο  Γ ε ν ι κ ή ς  Γ ρ α μ μ α τ έ ω ς

– Δ ι ε ύ θ υ ν σ η  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) (11-10-2022), με ΑΔΑ: 9ΞΛΔ46ΜΤΛ6-ΓΝΗ

 

Για την Π.Δ.Μ.