Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/ντριας στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (6-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/ντριας στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (6-3-2024)

Σύμφωνα με το Α.Π.1129/16.02.2024 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας (TREE.2-Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια), με στοιχεία:

CONS/AD/191/24 – Director for Council’s Directorate TREE.2 “Transport, Telecommunications and Energy” (AD14)

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 7 Μαρτίου 2024, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου

https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/vacancies

και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (OJ C/2024/1365, 15.02.2024).

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν, απευθείας, στην ως άνω Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

applications.management@consilium.europa.eu

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

 

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Υφυπουργού

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/ντριας στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (6-3-2024), με ΑΔΑ: 6ΡΧΒ46ΜΤΛ6-24Π

Για την Π.Δ.Μ.

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/ντριας στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (6-3-2024)