Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση προκήρυξης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (5-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (5-6-2024)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ.3318/23-05-2024 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο 2024 και τον Ιούλιο 2024.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουνίου 2024:

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-C-2)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-CEF-CPE-02)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-Ε-2)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-3)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_DEL Pakistan) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-D-3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-A-5)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-Ε-1)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-Ε-3)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-R-3)

✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-B-2_A)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Α-2)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE_DEL Geneva) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΤΑΧUD-A-1)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΤΑΧUD-A-4)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-G-1)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουλίου 2024:

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-B-3)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-D-3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-F-2)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-F-3)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eπικοινωνίας (COMM-D-1)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-H-1)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-A.MT-2)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-D-2)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-B-4)

✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “ Eurostat” (ESTAT-D-2)

✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “ Eurostat” (ESTAT-E-2)

✓ Μία θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI-1_A) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI-1_Β) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-I-2)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-D-1) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-F-1) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (REFORM-B-3)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-A-4)

✓ Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG-F-1)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΤΑΧUD-A-3)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο πεδίο «About me» (ή στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» για παλαιότερο έντυπο) επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γενική Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Μονάδα π.χ. MOVE-F-4) στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Συναφώς, συνιστάται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα, καθώς, εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιορίζονται στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής (cover/motivation letter), καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε αίτησης προς τη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από έγγραφο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ’ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Oι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, με ξεχωριστό e-mail για κάθε θέση και με επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα και προαιρετική συνοδευτική επιστολή ενοποιημένα σε ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο και σε δεύτερο ξεχωριστό αρχείο το διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε.:

admin@rp-grece.be
(υπόψη κυρίας Κρομλίδου)

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνεπώς, για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουνίου 2024, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουνίου 2024 ενώ για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουλίου 2024, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουλίου 2024. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και, εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Η Υπηρεσία μας και η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (5-6-2024) (με ΑΔΑ: ΨΟ8Ζ46ΜΤΛ6-ΑΚ5)

 

Για την Π.Δ.Μ.

Ανακοίνωση προκήρυξης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (5-6-2024)