Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση προκήρυξης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-4-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-4-2024)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ.2092/26-03-2024 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο 2024 και τον Μάιο 2024.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Απριλίου 2024:

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑGRI-H-4_A)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑGRI-H-4_Β)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΕCFIN-C-3)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΕCFIN-D-3)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-C-2)
✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-Α-2)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (REFORM-Β-5)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE-A_Del Geneva) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΤΑΧUD-C-4)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-G-1)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Μαΐου 2024:

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-C-1) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-H-2)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-TF-OSS STEP_A) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-TF-OSS STEP_B) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-B-1)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-F-2)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM-D-2)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-C-1)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-D-2)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-H-6)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-K-3)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS-Α-2_A)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS-Α-2_B)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS-Α-2_C)
✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-F-4)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-2)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-D-1_A)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-D-1_B)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-D-4)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-G-2_A) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-G-2_B) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στην Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA-04)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΗΟΜΕ-Α-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-D-1) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-Α-3)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE-Β-1)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Η Υπηρεσία μας και η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-4-2024) (με ΑΔΑ: 6ΡΕΗ46ΜΤΛ6-ΖΘ6)

 

Για την Π.Δ.Μ.

Ανακοίνωση προκήρυξης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-4-2024)