Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-1-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-1-2023)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ.
πρωτ. 8416/19-12-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιανουάριο 2023 και τον Φεβρουάριο 2023.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιανουαρίου 2023:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-Η-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-Β-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-Ε-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-C-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-C-4)
Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Φεβρουαρίου 2023:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-Η-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
  Τεχνολογιών (CNECT-F-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-A-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-C-2_A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-C-2_B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-E-3_Del UN Geneva) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-D-2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-F-5)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-G-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-E-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
  Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-A-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
  Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-Η-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (HOME-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-Ε-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE-Α-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (ΜΟVE-Β-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Β-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Ε-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-Β-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-Ε-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-Ε-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-D-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-C-1_Del South Africa)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-C-1_Del Ivory Coast )

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-1-2023), με ΑΔΑ: 9ΟΜΤ46ΜΤΛ6-ΑΙΕ

 

Για την Π.Δ.Μ.