Υπηρεσίες φύλαξης

Ανακοίνωση νέας παράτασης καταληκτικής προθεσμίας κατάθεσης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 143444/2021 ανάδειξης αναδόχου για την φύλαξη του κτιρίου της ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση νέας παράτασης καταληκτικής προθεσμίας κατάθεσης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 143444/2021 ανάδειξης αναδόχου για την φύλαξη του κτιρίου της ΠΕ Φλώρινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Πτολεμαίων 1

Ταχ. Κώδ.: 53100

Τηλ.: 23850 54504

FAX: 23850 54501

Πληρ.: Χρήστος Κωνσταντινίδης

 

Ανακοίνωση νέας παράτασης καταληκτικής προθεσμίας κατάθεσης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α / α 1 4 3 4 4 4 / 2 0 2 1 ανάδειξης αναδόχου για την φύλαξη του κτιρίου της ΠΕ Φλώρινας

Ύστερα από την αριθ. πρωτ. 44994/20-12-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης για μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) για την Πέμπτη 23 – 12 – 2021 και ώρα 08:00 και την ανάγκη έκδοσης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον αριθ. 143444/2021 ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αριθ. Διακήρυξης 10/186730/3-12-2021) ανάδειξης αναδόχου «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών»,

η Π.Ε. Φλώρινας παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του εν λόγω Διαγωνισμού για τις 31 – 12 – 2021 και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Δευτέρα 10-1-2022 και ώρα 09.00.

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

ΜΕΛΑΝΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥ

ΠΕ/Α