Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης προϊσταμένου Δ/νσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης προϊσταμένου Δ/νσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης προϊσταμένου Δ/νσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού»(ΦΕΚ 93/τ. Α ́/20.4.2011), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.» (ΦΕΚ 28/τ.Α ́/3.3.1994), όπως ισχύει.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/τ.Α ́/31.7.1990), όπως ισχύει.

4.Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α ́/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.Τις διατάξεις του Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ.Β́/13.6.2012), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου» (ΦΕΚ 39/τ. Α΄/5.3.2001), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/ 26.3.2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις… και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.17/150/27228/29.11.2013 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (του άρθρου 2, παρ. 1).

9. Το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ΄ αριθ.14/3.2.2017 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (η οποία εδρεύει στην οδό Κότσικα 1Α, Αθήνα, Τ.Κ. 10434), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει και του Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/14.2.2006), όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

(πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την πρόσληψη)

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

β. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

γ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

δ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω8Τ1ΙΜΞ-ΒΣ1)

 

Για την Π.Δ.Μ.