Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη εβδομήντα (70) υπαλλήλων

Μετατάξεις
Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και του άρθρου 10 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, προτίθεται, προκειμένου για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, να προβεί στην μετάταξη συνολικά εβδομήντα (70) υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και κλάδου /ειδικότητας Πληροφορικής, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, είτε σε κενές οργανικές θέσεις – προκειμένου για την μετάταξη μονίμων υπαλλήλων, είτε με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι υπάλληλοι προκειμένου για την μετάταξη υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης

Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Υπουργείων, δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι που δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).
Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει να κατέχουν απαραιτήτως τα ως άνω τυπικά προσόντα. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό, από μετάταξη ή υπαλλήλου που έχει οιοδήποτε κώλυμα για διορισμό.