Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για απόσπαση – μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Μετατάξεις
Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Συστάθηκε με τον νόμο 4109/2013 (άρθρα 14 – 24) με αποστολή το συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων και με σκοπό την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του έργου της κυβέρνησης. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στους τομείς του άρθρ. 16 του ν.4109/2013, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να καλυφθούν:

  •  Έξι (6) θέσεις ΠΕ κατά προτίμηση με πτυχίο Μηχανικών, Νομικής, Πληροφορικής, Οικονομικών (Μακροοικονομικά – Χρηματοοικονομικά).

Η απόσπαση/μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά κατά κλάδο προσόντα, όπως αυτά ορίζονται με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο άρθρο 19 του συστατικού νόμου της ΓΓΣ 4109/2013.
Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή είναι: αποφοίτηση από τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, προϋπηρεσία σε υπερεθνικά όργανα λήψης απόφασης, δημοσιεύσεις και συνέδρια, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιτελική εμπειρία.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση