Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχοντας υπόψη:

 

α) τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (26/τ.Α΄), όπως ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (263/τ.Α΄),

γ) τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (163/τ.Α΄),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (180/τ.Α΄),
ε) τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (226/τ.Α΄),
στ) τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (33/τ.Α΄),
ζ) τις διατάξεις του Π.Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (39/τ.Α΄), όπως ισχύει και προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής του Υπηρεσίας, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από άλλα υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr).

Οι μετατάξεις θα γίνουν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της εν γένει προσωπικότητάς τους.

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τους υποψηφίους, δύναται να τους προσκαλέσει σε προσωπική συνέντευξη.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων (άρθρο 28 του ν. 4305/2014) και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πριν από την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, θα ζητηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η έγκριση των εν λόγω μετατάξεων από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει (άρθρο 68, παρ. 1 του ν. 4002/2011).