Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Μετατάξεις
Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής κατά τη συνεδρίασή της 02.03.2016 προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων, από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά ΝΠΙΔ και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου (σύμφωνα με την αριθμ.110/2016 απόφ.Λ.Ε. σε ορθή επανάληψη).

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων με μετάταξη υπαλλήλων και με έδρα τα Χανιά σύμφωνα με την αριθμ. 306/2016 αποφ.Λ.Ε., είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση

Οι μετατάξεις θα γίνουν με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’/9-2-2007) καθώς και του αρθρ.10 του Ν.3801/2009 και του αρθρ.6 του Ν.3613/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011) λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στο Λιμενικό Ταμείο Ν.Χανίων και κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους.