Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Μυκόνου

Μετατάξεις
Ο Δήμος Μυκόνου ενδιαφέρεται να καλύψει συνολικα έντεκα (11) θέσεις μέσω μετατάξεων για τη στελέχωση του Τμήματος Πολεοδομίας-Υπηρεσίας Δόμησης & του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία θα μεταταχθούν.
Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχει το προσωπικό που εργάζεται σε:
– ΟΣΑ α’ βαθμού (δηλ. Δήμους, Δημοτικά Ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και οι Συνδέσμους Δήμων)
– ΟΣΑ β’ βαθμού
– Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Φώρας
– στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
– στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
– στο Ινστιτούτο Σοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Σ.Α.)
– στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για το Δήμο Μυκόνου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου στα τηλέφωνα: 2289028411, 2289023988, 2289022201, 2289023261