Σύσταση και συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στη Δράση 4.1.2

Σύσταση και συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στη Δράση 4.1.2

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σύσταση και συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 1710/7-5-2021  Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Την υπ΄αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/11-02-2022).
 3. Την υπ΄αριθ. 73232/13-05-2022 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/11-02-2022).
 4. Την υπ΄αριθ. 74146/16-05-2022 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Π.Ε. Καστοριάς στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/11-02-2022).
 5. Την υπ΄αριθ. 74192/13-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης του προσωπικού της Π.Ε. Φλώρινας στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/11-02-2022).
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 265/Α, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
 7. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το

  “8.2.4. M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)”, όπως κάθε φορά ισχύει .

 8. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020.
 9. Την υπ΄αριθ. 1065/19-4-2016 ΥΑ, ΦΕΚ 1273/Β, με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020», όπως κάθε φορά ισχύει, όπως κάθε φορά ισχύει.
 10. Την υπ΄αριθ. 4950/25-9-2020 YA, ΦΕΚ 4377/Β, με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει.
 11. Την υπ΄αριθ. 1710/7-5-2021, με ΑΔΑ: ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9, «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014 – 2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», όπως κάθε φορά ισχύει.
 12. Την υπ΄αριθ. 2545/17-10-2016, ΦΕΚ 3447/Β, Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ», όπως κάθε φορά ισχύει.
 13. Την αριθμ. 132791/10-08-2023 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη σύσταση και συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 1710/7-5-2021  Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Τα μέλη των επιτροπών παρακολούθησης με τους αναπληρωτές τους, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, ορίζονται ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Επιτροπή Παρακολούθησης

 1. Παπαναούμ Γεώργιος, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Νασιοπούλου Αφροδίτη, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας.
 2. Μπέης Ελευθέριος, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κοσμίδου Αλεξάνδρα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων.
 3. Μαμιάκα Κλεοπάτρα, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δήμζα Αθηνά του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Επιτροπή Παρακολούθησης

 1. Μπατιάνης Ευθύμιος, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια  την Περιστέρη Σταματία, του κλάδου  ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων.
 2. Δανιηλίδου Ελένη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντινόπουλο Θεοφύλακτο, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων.
 3. Τσιτσέλη Αναστασία, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γιαπουτζή Θωμαή, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων.

 

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Επιτροπή Παρακολούθησης

 1. Παπαπέτρου Βασίλειος, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μίγκο Στέφανο, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού.
 2. Βράντση Ελένη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γκέσου Φανή, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων.
 3. Ηλιοπούλου Κυριακή, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σεχίδου Ναταλία, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων.

 

Έργο των επιτροπών παρακολούθησης είναι:

α) Η διασφάλιση της διαδικασίας ελέγχου των παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής.

β) Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

γ) Η γνωμοδότηση επί αιτημάτων τροποποίησης και πληρωμής.

δ) Η γνωμοδότηση επί αιτημάτων ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις ένταξης πράξης.

Οι επιτροπές παρακολούθησης οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την αριθμ. 4950/25-09-2020 (ΦΕΚ 4377 Β΄/05-10-2020) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 » και με την αριθμ. 1710/07-05-2021 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, καθώς και όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων του θεσμικού πλαισίου.

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Η απόφαση για τη Σύσταση και συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 1710/7-5-2021  Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης,

(ΑΔΑ: 6ΞΑΓ7ΛΨ-ΘΘΩ)