Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (14-2-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (14-2-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 14/02/2024 και ώρα 11:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΣΙΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού: 355.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΣΙΑΝΗΣ»
 4. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση στην εκδήλωση «Τσικνοπέμπτη στην πλατεία 2024» που θα πραγματοποιήσουν 11 Πολιτιστικοί σύλλογοι της Πτολεμαΐδας
 5. Κατάρτιση  Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2024
 6. Έγκριση του 2ου Πρακτικού αποσφράγισης και Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών συμμετοχής – οικονομική προσφορά της Επιτροπής Διαγωνισμών, για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό 2/2023, «για την  Προμήθεια ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), εκτιμώμενης αξίας 282.258,07€,πλέον ΦΠΑ 350.000,00€
 7. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Π.Ε. Καστοριάς και δεν κατέχουν οργανική  θέση οδηγού
 8. Απόσυρση από την κυκλοφορία του με αριθμό κυκλοφοριάς ΚΗΥ 6843  υπηρεσιακού  οχήματος
 9. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 10. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 11. Διοργάνωση Αγώνων Χειροσφαίρισης Ομάδων Γυναικών και Εθνικής Ομάδας Ανδρών για προκριματικά Πανευρωπαϊκού Γυναικών και play off Παγκοσμίου Ανδρών από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 12. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ΙΙ αποσφράγισης φακέλου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών  για την σχολική περίοδο 2023-2024»
 13. Έγκριση αποδοχής γνωμοδότησης για την μη άσκηση προσφυγής κατά της  αρ. πρωτ. οικ. 333/03-01-2024 Απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 14. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση επιστημονικής ημερίδας
 15. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση με τον Δήμο Γρεβενών των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2024
 16. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 17. Ακύρωση της 1622/21 απόφασης Ο.Ε. και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή εκκενωτή στη δεξαμενή Δ4 αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Βελβεντού και αυτόματου καθαριστή φερτών»
 18. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρικός αναβαθμός του Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου»
 19. Συγκρότηση αμειβόμενης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, του υποέργου «Bελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης, στο TOEB Σερβίων», Προϋπολογισμού  2.199.859,20 € (πλέον ΦΠΑ).
 20. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος (KHΙ 4404) εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπάνης για την για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων
 22. Διοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκπαιδευτικής διημερίδας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, τη Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, τον Δήμο Κοζάνης και τον Δήμο Εορδαίας, με θέμα: «Το ευ αγωνίζεσθαι ασπίδα στην οπαδική βία»
 23. Ανάληψη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια εξωτερικών καρτών μνήμης (USB Flash Drive)
 24. Ανάληψη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παραγωγή συνοπτικού τουριστικού οδηγού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 25. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δικαστικών εξόδων παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτριώσεων στο έργο «Χάραξη οδού Πτολ/δας Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας»
 26. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΔΤΥ ΠΕ Κοζάνης
 27. Έγκριση συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και έγκριση ανάληψης προδέσμευσης πίστωσης (πολυετή υποχρέωση), για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Έδρας της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΠΕ Κοζάνης για δύο (2) έτη
 28. Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων του γραφείου Περιφερειάρχη
 29. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 30. Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτικής Ανάπτυξης εκτός έδρας, στην Αθήνα

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (31-1-2024)