Λύσσανδρος Μεταξάς - Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. […]

Όλο το άρθρο
Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας για τον Οδοφωτισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας για τον Οδοφωτισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας για τον Οδοφωτισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Οδοφωτισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας» Αρ. Διακ. 25/2023 ΕΣΗΔΗΣ 285286   1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία […]

Όλο το άρθρο