Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (27-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (27-3-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

 

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 27/3/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Κατάρτισης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2024
 3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΡΟΚΟΥ ΜΕ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΤΑΚΗΣ)», Προϋπολογισμού: 123.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΡΟΚΟΥ ΜΕ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΤΑΚΗΣ)»
 5. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΩΤΗΡΑΣ» Πτολεμαΐδας με αφορμή την γιορτή της Μητέρας
 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΥΣΣΙΝΙΑ – ΒΙΤΣΙΟΥ»
 7. Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κοινότητας Αγίας Κυριακής»
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών του έργου:

  «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου στην Τ. Κ. Αετού»

 10. Τροποποίηση της αριθ. 1932/2023 Απόφασης της Ο.Ε. ως προς: α) τον χαρακτηρισμό της Επιτροπής ως αμειβόμενης, β) το έργο της και γ) τα επιπρόσθετα στοιχεία των μελών της στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης, συστήματος γεωργίας ακρίβειας και προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού άρδευσης του αμπελώνα Αγ. Παντελεήμονα, Αμυνταίου»
 11. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 12. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 13. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την αστική αποζημίωση ιδιοκτήτη αυτοκινήτου από τροχαίο ατύχημα
 14. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωσης τιμής – αφιέρωμα στον Αθανάσιο Νανόπουλο τον Κοζανίτη Πρωταθλητή Ελλάδας στην ξιφασκία από τον Συνδέσμο Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης
 15. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης καθώς και τους όρους αυτής μεταξύ Π.Δ.Μ και ΑΠΘ με τίτλο :
  «Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για θέματα λειτουργίας και δομικής ασφάλειας της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων (ΥΓΣ) και υποστήριξη όλων των ενεργειών που αφορούν την υψηλή Γέφυρα Σερβίων έως και την εκπόνηση της μελέτης δομικής και λειτουργικής αναβάθμισης της»,
  Προϋπολογισμού: 150.406,40€ με το Φ.Π.Α 24%
 16. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο:

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ», Προϋπολογισμού: 268.000,00 € με το Φ.Π.Α 24%

 17. Έγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών & λοιπών υλικών πληροφορικής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 18. Έγκριση του  Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων Οδοφωτισμός του Εθνικού οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας.
 19. ‘Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 20. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.400,00€ για παράταση μίσθωσης χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών δημόσιας υγείας
 21. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 22. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 23. Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας  οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων
 24. Ορισμός δικηγόρου
 25. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και του Προέδρου του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, για τη συμμετοχής τους στην συνεδρίαση του Π.Σ. στις 21-3-2024
 26. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχής τους στην συνεδρίαση του Π.Σ. στις 21-3-2024

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δια Ζώσης) (27-3-2024)