Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ΦΣΠΗΕ ισχύος 1,99914 MW» της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στη θέση «Σπηλιά 918», του Δήμου Εορδαίας» που θα εγκατασταθεί στα υπ’ αριθμ. 918 και 919 αγροτεμάχια συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Σπηλιάς, έτους 1982, στην Τ.Κ. Σπηλιάς, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Σπηλιά Εορδαίας

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ΦΣΠΗΕ ισχύος 1,99914 MW»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ΦΣΠΗΕ ισχύος 1,99914 MW της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στη θέση «Σπηλιά 918», του Δήμου Εορδαίας» που θα εγκατασταθεί στα υπ’ αριθμ. 918 και 919 αγροτεμάχια συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Σπηλιάς, έτους 1982, στην Τ.Κ. Σπηλιάς, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4.

Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
9. Ο Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Ο Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).

11.

Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
12. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
13. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Η υπ’ αριθμ. 563/21/06/1996 (ΦΕΚ 568 Α’) «Τροποποίηση ορίων Μονίμου Καταφυγίου θηραμάτων Καρυοχωρίου – Σπηλιάς Νομού Κοζάνης».
15. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

16.

Η υπ’ αριθμ. οικ. 2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439 Β’) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
17. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 (ΦΕΚ 3291 Β’) ΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας».
18. Η αρίθμ. 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
19. Η υπ’ αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.

20.

Η υπ’ αρ. 203739/2018 (ΦΕΚ 50 Δ’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης {εκτός των προ-Καποδιστριακών OTA: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα (άρθρο 17 του ν. 3889/2010)}».
21. Η με Α.Π. 25321/2291/13-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡ7ΛΨ-ΤΕΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.992,72 KWp στη θέση “Σπηλιά 918” της Τ.Κ. Σπηλιάς του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας GEROVOLT Ε.Π.Ε.».

22.

Η από 13/03/2021 αίτηση (παρελήφθη στις 16/03/2021 και έλαβε Α.Π.37263), με συνημμένα:

i.       Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

ii.      Τεχνική Περιγραφή

iii.     Τοπογραφικό Διάγραμμα

iv.     Διάγραμμα Κάλυψης

v.      Έκθεση Ελέγχου συμβατότητας με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

vi.   Την υπ’ αριθμ. 601/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΣΙΔΞ-6) Απόφαση της ΡΑΕ «Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό 1,9992 MW στη θέση «Σπηλιά 918» του Δήμου Εορδαίας (πρώην Δήμου Αγίας Παρασκευής) του Νομού Κοζάνης, της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GEROVOLT ΕΠΕ»».

vii.  Την υπ’ αριθμ. ΒΕΒ- 1370/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΓΔΙΔΞ-Ι2Ε) Βεβαίωση Παραγωγού της ΡΑΕ «Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1.99914 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1.99914 MW στη θέση ΣΠΗΛΙΑ 918, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «». (ΑΔ-06370)».

viii.   Το με Α.Π. 3940/04-12-2009 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1999,2 kW, στα υπ’ αριθμ. 918 και 919 αγροτεμάχια, συνολικού εμβαδού 41876,00 τ.μ., στη θέση «Σπηλιά», του Δ.Δ. Καρυοχωρίου, του Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Κοζάνης».

ix.     Το με Α.Π. 3215πε/29-12-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων «Γνωμοδότηση για το έργο: «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ονομαστικής ισχύος 1999,2 kW στη θέση Σπηλιά 918, Δήμου Αγίας Παρασκευής, Νομού Κοζάνης».

x.      Το με Α.Π. 13893/11-02-2010 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Κοζάνης με συνημμένο το υπ’ αριθμ. 53/2007 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ Ν.Α. Κοζάνης.

xi.     Την με Α.Π. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ30/109728/5216/18-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι04Γ-1Λ) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατά της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΓΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ30/35304/1388/13.5.2010 Απόφασης της ΔΙ.Π.Κ.Α. σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτεμάχιααρ.918-919 και 909-910 και, Νομού Κοζάνης».

xii.    Την  Α.Π. 13982/766/30-03-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΟΡ1Γ-Τ) Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης του Δασαρχείου Κοζάνης.

23. Το γεγονός ότι το προτεινόμενο έργο διαθέτει σε ισχύ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (21 σχετική), και υποβλήθηκε φάκελος υπαγωγής σε ΠΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της (18) σχετικής ΥΑ.

Ι. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ΦΣΠΗΕ ισχύος 1,99914 MW» της εταιρείας «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στη θέση «Σπηλιά 918», του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

β.  Θέση του έργου: Γήπεδο συνολικού εμβαδού 41.876 τ.μ., αποτελούμενη από τα υπ’ αριθμ. 918 και 919 αγροτεμάχια συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Σπηλιάς, έτους 1982, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Σπηλιάς της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου του σκοπούμενου σταθμού είναι οι ακόλουθες:

 

Γήπεδο σκοπούμενου σταθμού
Σημείο Χ Υ
Α 314229,710 4485977,540
Β 314298,320 4485993,450
Γ 314346,160 4485756,210
Δ 314375,020 4485613,090
Ε 314247,580 4485587,400
Ζ 314243,220 4485640,440
Η 314243,350 4485679,520
Θ 314247,010 4485685,930
Ι 314240,770 4485734,970
Κ 314226,400 4485764,020
Λ 314210,640 4485824,350
Μ 314212,830 4485866,590
Ν 314221,680 4485871,010

 

γ.  Φορέας του έργου: «GEROVOLT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GEROVOLT ΕΠΕ».

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Crémieux Pierre Michel (Νόμιμος εκπρόσωπος)

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, όπως αυτός συμπληρώθηκε, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:

Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

  1. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την παρακολούθηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.
  2. Οι εγκαταστάσεις θα τοποθετηθούν χωρίς εκσκαφές σε βάθος.
  3. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με το προβλεπόμενα από την αρχαιολογική νομοθεσία (άρθρ. 37 του Ν. 3028/02), από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών.
  4. Σε περίπτωση τυχόν ανεύρεσης βυζαντινών αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των μελλοντικών εργασιών αυτές θα διακοπούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/02, άρθρα 8, 10, προκειμένου αυτές να περισυλλεγούν ή να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 37 του ανωτέρω νόμου.

Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτά περιγράφονται και αποτυπώνονται στα υποβληθέντα στοιχεία.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του κυρίως έργου ή των συνοδών έργων (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, αίτηση τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αρίθμ. 3791/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 104 Β’).

 

 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

  

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ΦΣΠΗΕ ισχύος 1,99914 MW» (ΑΔΑ: ΩΜΩ97ΛΨ-Υ7Κ)