Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων (24-7-2017)

Μετατάξεις

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρίσσιας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σύμφωνα με την αριθμ. 13/23.06.2017 (Θ-1ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου το Γ. Ν. Μεσσηνίας, στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων ΥΕ Επιμελητών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Μετατάξεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) όπως ισχύει και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 Α΄216), σύμφωνα και με […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Μετατάξεις

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π..., ανεξάρτητων αρχών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Μετατάξεις

Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. Αθηνών, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης (Θεσσαλονίκη),

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Κοβεντάρειο Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης (10-7-2017)

Μετατάξεις

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων προσωπικού, μόνιμου & ΙΔΑΧ, με μετάταξη από ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Κοβεντάρειο Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης

Μετατάξεις

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ), προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων προσωπικού, μόνιμου & ΙΔΑΧ, με μετάταξη από ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη οκτώ (8) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με μεταφορά της οργανικής θέσης

Μετατάξεις

1.Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 218/6-6-2017 αποφάσεως του Προέδρου του, προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και του Δικαστικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης, με τη μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.15, του άρθρου 28 του ν.2579/1998, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληση ανακοίνωσης – πρόσκλησης

Μετατάξεις

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις τοων Β.Δ. 404 και 405/71 2. τις διατάξεις του Ν.2956/2001 “Περί οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού” 3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ88/18-04-2013 Τεύχος Α΄) 4. Την αριθμ.71300/26-08-2014 (ανακοινωποίηση στο ορθό 29-08-2014) ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ

» Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την μετάταξη Διοικητικού προσωπικού στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.).

Μετάθεση ημερομηνίας

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Τπουργείο Τουρισμού έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09-02-2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Καλαμαριάς

Μετατάξεις

Ο Δήμος Καλαμαριάς, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ ά καιβ βαθμού, Υπουργεία,Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 35 του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/27-10-2011) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος.

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 4 5 10