Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Μετατάξεις

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη: 1. του αρ. 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α), “Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπώνζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”.

» Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυξη – Πρόσκληση Για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους

Προκηρύξεις θέσεων

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή στη μεταφορά υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περι λαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (21-8-2017)

Μετατάξεις

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 και 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α ́/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν. 2.Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ́/09-02-2007) «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (21-8-2017)

Μετατάξεις

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές  της ανάγκες με μετάταξη δεκατριών (13) μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και κρατικά ΝΠΙΔ και

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μετατάξεις

Προκειμένουνα καλυφθούν επείγουσες ανάγκες στελέχωσης της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με μετατάξεις ή και αποσπάσεις υπαλλήλων που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίουΑορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ) του ∆ημοσίου, Ανεξαρτήτων Αρχών, ΟΤΑ Α ́ και Β’ Βαθμού και Ν.Π.∆.∆..

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μετατάξεις

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν. 2.Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 /Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύουν.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΕΕΠ) στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Μετατάξεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μετατάξεις

 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με αποστολή την εφαρμογή του Ν.3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93Α΄), όπως ισχύει, προτίθεται να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό, με μετάταξη υπαλλήλων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Μετατάξεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) όπως ισχύει και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 Α΄216), σύμφωνα και […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων ΤΕ Πληροφορικής στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Μετατάξεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) όπως ισχύει και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 Α΄216), σύμφωνα και με […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 4 10