Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μετατάξεις
 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με αποστολή την εφαρμογή του Ν.3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93Α΄), όπως ισχύει, προτίθεται να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό, με μετάταξη υπαλλήλων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 & 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α΄) όπως ισχύει, του άρθρου 21, παρ.5 και 6 του ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄), όπως ισχύει, του π.δ.76/2012 (ΦΕΚ 132Α΄ ) όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄) και του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α΄) για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄), 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α΄) και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

Ειδικότερα, οι προς πλήρωση θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με μετάταξη είναι επτά (7),

τρεις (3) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα μια (1) θέση ειδικότητας Νομικών και δύο (2) θέσεις ειδικότητας Οικονομολόγων και με βασικό γνωστικό αντικείμενο και επιστημονική εξειδίκευση το δίκαιο του ανταγωνισμού ή τα εφαρμοσμένα οικονομικά/οικονομικά του ανταγωνισμού, αντίστοιχα, δύο (2) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, μια (1) θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, μια (1) θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κλάδου Επιμελητών ή Βοηθητικού Προσωπικού.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (9ΚΨΒΙΜΞ-034)