Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Γρεβενών, έτους 2017, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Γρεβενών, έτους 2017, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.

Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Γρεβενών, έτους 2017, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ.

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οδός : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ.Κωδ. : 50100

Τηλ. : 2461052682

Telefax : 2461052685

E-mail : dte@pdm.gov.gr

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Αναγνώστου

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Έδρα) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.4 Προϊσταμένη Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ.50131 ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ 2461351568, FAX 2461047229, MAIL info.oe.@pdm.gov.gr

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μετεστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.pdm.gov.gr).

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13η Ιουνίου 2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 15 Ιουνίου 2018.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) .