Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ (κεντρικών μονάδων) και εκτυπωτών για την Π.Ε. Φλώρινας

προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ (κεντρικών μονάδων) και εκτυπωτών για την Π.Ε. Φλώρινας

Η Π.Ε. Φλώρινας διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας α) ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων) και β) ασπρόμαυρων εκτυπωτών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η Π.Ε Φλώρινας διακηρύσσει την αρ. 7/2018, ύστερα από την με αριθμ. 3267/2018/23-10-2018 (ΑΔΑ: Ψ0Ι67ΛΨ-Μ1Ζ) απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας α) ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων) και β) Ασπρόμαυρων εκτυπωτών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Μέχρι 23.440,00 €

Β) Προμήθεια Ασπρόμαυρων εκτυπωτών Μέχρι 1.400,00 €

Σύνολο Μέχρι 24.840,00 €

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, 5ος, τ.κ. 53100 Φλώρινα).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1, της Π. Ε. Φλώρινας.

Η «Εγγύηση συμμετοχής» καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 7/2018.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 180 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας. Η Διακήρυξη 7/2018 θα αναρτηθεί: 1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ (www. eprocurement.gov.gr), 2. Η περίληψη διακήρυξης στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr 3. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (https://florina.pdm.gov.gr) και την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας-Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 23850 54-505, ή 2385350504 κ. Μαύρου Στέφανου) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

 

Συνημμένα:

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ (κεντρικών μονάδων) και εκτυπωτών για την Π.Ε. Φλώρινας (Πατήστε εδώ για την Περίληψη της Διακήρυξης.)

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη.

Αναφορικά με τη Διακήρυξη 7/2018, διευκρινίζουμε ότι η προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει και τα 2 είδη (κεντρικές μονάδες, εκτυπωτές) ή μόνο το ένα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας-Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 2385-3-50505, ή 2385-3-50504 κ. Μαύρου Στέφανου) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.