Διοικητήριο ΖΕΠ

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση του 2021 της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-2-2021)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση του 2021 της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-2-2021)

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση του 2021 της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-2-2021)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164, του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 164, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ( με το «άρθρο 96 του Ν 4555/2018 ΦΕΚ133 τ.Α/19-7-2018- Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 3852/2010».
 2. Την αριθμ. πρωτ. 59641/20-8-2019 (ΑΔΑ 9Λ6Ο465ΧΘ7-0ΚΨ), υπ΄αριθμ. 85/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».
 3. Την με αριθμό 266/19 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Ανάκληση της με α/α113/11 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και σύσταση δύο επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010».
 4. Την με αριθμό 269/19 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής».
 5. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής για την λήψη αποφάσεων.

Καλεί

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής:

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Βαβλιάρα Γεώργιο
 3. Τοπαλίδη Ηλία
 4. Χατζηζήση Λάμπρο
 5. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 6. Κυριακίδου-Τσιάγγου Καλλιόπη
 7. Πουταχίδου Όλγα
 8. Λιάση Ιωάννη
 9. Γιαννακίδη Σταύρο
 10. Λαζαρίδη Παύλο
 11. Μαρκόπουλο Ναούμ
 12. Στρατάκη Ιωάννη
 13. Χριστοφορίδη Γεώργιο
 14. Καραντζίδη Βασίλειο

σε συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης epresence) την Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 13:00 με θέματα:

 1. Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  (Εισηγητής: Κιάνας Στέργιος, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακής Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας).
 1. Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  (Εισηγήτρια: κ. Καλλιόπη Κυριακίδου Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νίκος Λυσσαρίδης

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
 2. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
 3. Μέλη της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
 4. Δημάρχους Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
 5. MME