Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (4-12-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (4-12-2023)

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.
 2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
 3. Την Αριθμ Εγκυκλ.: 850 Αριθμ. Πρωτ.: 65443/3-8-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του Διαγωνισμού «Οδοφωτισμός του Εθνικού οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης τεχνικών Έργων (Έδρας) της Π.Δ.Μ, προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας», συνολικού προϋπολογισμού 2.970.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης

2: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 2.054.725,70 € με ΦΠΑ.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη

3: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) στο πλαίσιο αναβίωσης του Αργείτικου Καρναβαλιού.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη

4: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και Δήμου Νεστορίου στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν από 20-12-23 έως 06-01-24 στο Δήμο Νεστορίου.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη

5: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΠΔΜ και ΕΠΣ Γρεβενών για την αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του Γηπέδου ΕΠΣ Γρεβενών.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

6: 25η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (25η/2023).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

7: Έγκριση Ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων χρήσης 2022 του Κέντρου Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος  κ. Όλγα Πουταχίδου

8: Έγκριση μερικής τροποποίησης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών σχολ.έτους 2022-2023 , για τη σχολική περίοδο 2023-2024.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Αθανάσιος Φωλίνας

9: Έγκριση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2023-2024, με Ιδιώτες Μεταφορείς συνολικού προϋπολογισμού 10.699,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη

10: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων του διαγωνισμού 1/2023 μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2026 και των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη

11: Έγκριση κατάργησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω  αιτημάτων των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριος Βόσδου

12: Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριος Βόσδου

13: Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω νέου αιτήματος του 1ου  Επάλ Φλώρινας.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριος Βόσδου

14: Εισήγηση ακύρωσης της απόφασης με αρ. 267/2023.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριος Βόσδου

15: Έκπτωση του οδηγού ταξί Βασίλειου Σαββόπουλου του Αποστόλου από το δρομολόγιο 34 της Σύμβασης 173968/26-10-2023 για τη μεταφορά 3 μαθητών από Σκλήθρο προς το Δημοτικό Σχολείο Αετού, που του ανατέθηκε με την αριθ. 1399/07-09-2023 (ορθή επανάληψη στις 14-11-2023) Απόφαση της Ο.Ε. στο πλαίσιο της αρ. πρ. 139467/25-08-2023 1ης Διαπραγμάτευσης αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024» και κατάπτωση μέρους (88,56 €) της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριος Βόσδου

16: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 319/20 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Αστικές εταιρείες, επιχειρήσεις και Ωδείο Π.Ε. Φλώρινας.     

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριος Βόσδου

17: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 93.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Θωμάς Μάνος.

 

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Τσιούμαρης Γρηγόριος
 2. Βαβλιάρας Γεώργιος
 3. Κιάνας Στέργιος
 4. Μαργαρίτης Γεώργιος
 5. Τοπαλίδης Ηλίας
 6. Ντιό Ευφροσύνη
 7. Δαδαμόγια Αικατερίνη
 8. Μακρυγιάννης Μενέλαος
 9. Βόσδου Σωτήριος
 10. Άμπας Βασίλειος
 11. Κοζατσάνη Δέσποινα
 12. Μάνος Θωμάς
 13. Φωλίνας Αθανάσιος
 14. Χατζηλιάδου – Μαχαίρα Μαρία
 15. Χατζηζήσης Λάμπρος
 16. Καρυπίδης Θεόδωρος
 17. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 18. Λαζαρίδης Παύλος
 19. Κάτανας Ηλίας
 20. Γιαννακίδης Σταύρος
 21. Λιάσης Ιωάννης
 22. Κωτακίδης Γεώργιος
 23. Κώττας Παναγιώτης
 24. Μαρκόπουλος Ναούμ
 25. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
 26. Χριστοφορίδης Γεώργιος
 27. Μπουμπόναρη Νικολέτα
 28. Στρατάκης Ιωάννης
 29. Τζιώτζης Απόστολος
 30. Γιαννόπουλος Γρηγόριος
 31. Τσάκωνας Αντώνιος
 32. Καραντζίδης Βασίλειος
 33. Σαββουλίδης Χρήστος
 34. Πράσσος Στέφανος
 35. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 36. Λυσσαρίδης Νικόλαος
 37. Πουταχίδου Όλγα
 38. Κιοσές Ιωάννης
 39. Σαββόπουλος Δημήτριος

Κοινοποίηση

 1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ.Σεραφείμ Λιάπη
 2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 4. Μ.Μ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.
 5. ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 6. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
 7. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (4-12-2023)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (4-12-2023)