Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2018 – ΠΕ Φλώρινας

Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου ΠΔΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2018 – ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε Εταιρεία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου σε 516 πλαστικά δοχεία των 25 Kg για τις ανάγκες εργασιών άμεσης επούλωσης λάκκων σημείων του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).

5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.

6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

7.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

8. Το πρωτογενές αίτημα με αριθ. πρωτ. 53426/933/26-3-2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ002864843 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας.

9. Το αριθ. πρωτ. 83819/7041/10-5-2018 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών.

10.Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. Αρ. 1390/16-5-2018 (με ΑΔΑ: ΩΠΗΡ7ΛΨ-ΜΒ9) για έγκριση Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ.

11. Την αριθμ. Πρωτ. 97713/8198/30-5-2018 με ΑΔΑ: ΨΘΨ57ΛΨ-Α9Α Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 2392/30-5-2018 για τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2018».

12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003190731

13. Το αριθ. πρωτ. 66342/1255/17-4-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τον προϋπολογισμό μελέτης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου.

14. Την Αριθ. 1725/12-6-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 64ΨΛ7ΛΨ-Λ7Η) έγκρισης της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για το έτος 2018 για τις ανάγκες εργασιών επούλωσης λάκκων σε σημεία του Εθνικού Ε.Ο. Δικτύου του Ν. Φλώρινας.

15.Τις ανάγκες εργασιών άμεσης επούλωσης λάκκων με χρήση ψυχρής ασφάλτου σημείων του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε Εταιρεία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου σε 516 πλαστικά δοχεία των 25 Kg για τις ανάγκες εργασιών άμεσης επούλωσης λάκκων σημείων του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.478,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 9781.18 οικονομικού έτους 2018.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση όλων των ειδών, έως και 31/12/2018.

Η προς προμήθεια ψυχρή άσφαλτος περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και το περιγραφικό Τιμολόγιο, του Παραρτήματος Ι που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2018 – ΠΕ Φλώρινας

Πατήστε εδώ για το Έντυπο προσφοράς.