Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην “Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση” (Α.ΔΙ.Π.)(Απόφαση Συμβουλίου 46/03-10-2016)

Μετατάξεις

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α’ 189), και μετονομασθεί με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/11 (Α ́ 195).

Οι αρμοδιότητες της Αρχής και το καθεστώς που τη διέπει αναφέρονται κυρίως στα άρθρα 64-75 και 80 του Ν. 4009/11 (Α ́ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σήμερα, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωση της ΑΔΙΠ, δεδομένων των αυξανόμενων οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών της και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της, κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, η Αρχή έχει υιοθετήσει την πρακτική να εξαντλεί, σε κάθε περίπτωση, τις δυνατότητες των ήδη διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων του Ελληνικού Δημοσίου, πριν προβεί σε ενέργειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τη δική της όσο και τη συνολική δημόσια δαπάνη. Ως εκ τούτου, η Αρχή επιδιώκει τη στελέχωσή της με αποσπάσεις (τρεις (3) θέσεις) μόνιμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση