Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων

Μετατάξεις
Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σύμφωνα με την αριθμ. 21/28-09-2016 (Θ-2) (ΑΔΑ: ΨΡΝΠ4690ΒΦ-ΝΕ1) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Μεσσηνίας, στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Νομικό πλαίσιο:
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 ( ΦΕΚ 163/Α), του άρθρου 71 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α), του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 163/Α) και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), όπως ισχύουν, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Φορέα Υποδοχής ήτοι του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας και
εμπειρίας.
Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), Η μετάταξη των υπάλληλων θα γίνει με την ίδια σχέση εργασίας (μόνιμοι ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου) που κατείχαν στην υπηρεσία προέλευσης τους.