Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δώδεκα (12) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του  άρθρου 4 του Ν.3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με  την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α ́ 280), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΓ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α ́ 85) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις :α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.» (Α ́55), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση δώδεκα (12) υπαλλήλων για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Διααβάστε εδώ την πρόσκληση

1. ∆ιάρκεια και ∆ιαδικασία Αποσπάσεων:

  • Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι πέντε (5) έτη, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η οποία µπορεί να παραταθεί µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα. Η απόσπαση πραγµατοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώµη Υπηρεσιακών Συµβουλίων.

2. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

  • Να υπηρετούν σε φορείς του ∆ηµοσίου µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και η απόσπασή τους να µην προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό.  
  • Κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να µην έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων.